REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ W RAMACH
FUNDUSZU PORĘCZENIOWEGO RPO ŚLĄSK

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady udzielania poręczeń w ramach Funduszu Poręczeniowego RPO ŚLĄSK dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców (zwanego dalej Funduszem Poręczeniowym RPO ŚLĄSK) prowadzonego przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o. w Katowicach (zwanego dalej Funduszem lub ŚRFP) oraz szczegółowe zasady ubiegania się o poręczenie i  korzystania z niego.
 2. Wyodrębnia się w rachunkowości i ewidencji poręczeń ŚRFP – Fundusz Poręczeniowy RPO ŚLĄSK. Składają się na niego środki opisane w § 8 ust. 1.
 3. Celem Funduszu Poręczeniowego RPO ŚLĄSK jest wspomaganie rozwoju Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców poprzez udzielanie poręczeń kredytów i pożyczek dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców mających siedzibę lub prowadzących inwestycje na terenie województwa śląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2007-2013, w oparciu o zasady opisane szczegółowo poniżej w niniejszym Regulaminie,
 4. Fundusz Poręczeniowy RPO ŚLĄSK działa między innymi w oparciu o następujące przepisy prawa:

a)    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. (Dz. Urz. UE L 371 z dnia 27.12.2006 r.);

b)   Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu – ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (Dz. Urz. UE L 214 z dnia 09.08.2008 r.);

c)    Obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (2008/C 155 z 20.06.2008 r., str. 10);

d)     Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02);

e)    Komunikat Komisji zmieniający tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (2009/C 261/02; Dz. Urz. UE C 16 z 22.01.2009).

f)     Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99)

5. W zakresie udzielania pomocy de minimis Fundusz przestrzega zasad i procedur dotyczących tej formy pomocy wynikających w szczególności z następujących aktów prawnych:

 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007r., Nr 185, poz. 1317 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe  w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 09, nr 105, poz. 874);

§ 2

ZASADY UDZIELANIA PORĘCZEŃ

 1. Fundusz Poręczeniowy RPO ŚLĄSK udziela poręczeń kredytów i pożyczek jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych lub pożyczkowych tych instytucji finansowych, z którymi zawarł Umowę o współpracy.
 2. Fundusz Poręczeniowy RPO ŚLĄSK udziela poręczeń z zachowaniem  procedury określonej w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U.07 nr 223 poz.1655 ze zmianami) i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

§ 3

BENEFICJENCI PORĘCZEŃ UDZIELANYCH W RAMACH FUNDUSZU PORĘCZENIOWEGO RPO ŚLĄSK

1. Beneficjentami poręczeń udzielanych w ramach Funduszu Poręczeniowego RPO ŚLĄSK mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

a)    są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173 poz.1807 z późniejszymi zmianami) oraz załącznika nr I do Rozporządzenia nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu – ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (Dz. Urz. UE L 214 z dnia 09.08.2008 r.);

b)   mają siedzibę lub prowadzą inwestycje na terenie województwa śląskiego,

c)    prowadzą działalność gospodarczą,

d)    nie znajdują się w trudnej sytuacji (nie są zagrożonym przedsiębiorstwem) w rozumieniu przepisów Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244/2 z 1.10.2004 r.).

§ 4

PROCEDURA I WARUNKI UDZIELANIA PORĘCZEŃ

 1. Wnioski o udzielenie poręczenia powinny być kierowane do siedziby ŚRFP bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji finansowych współpracujących z ŚRFP.
 2. Wnioski o udzielenie poręczenia są dostępne w siedzibie ŚRFP, w bankach i innych instytucjach finansowych współpracujących z ŚRFP oraz na stronie internetowej www.rfp.pl.
 3. Wnioski o udzielenie poręczenia są rejestrowane w ŚRFP według daty i kolejności ich wpływu.
 4. Do wniosku o udzielenie poręczenia wnioskodawca w szczególności winien dołączyć:

a)    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2010 r.) – wzór formularza oraz instrukcja jego wypełnienia znajdują się między innymi na stronie internetowej ŚRFP.

b)   aktualny na dzień złożenia wniosku o udzielenie poręczenia (to znaczy nie starszy niż trzy miesiące) odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydane przez Urząd Miasta lub Gminy z których wynika, że przedsiębiorca ma siedzibę lub prowadzi inwestycje na terenie województwa śląskiego lub oświadczenie wnioskodawcy o aktualności tego  dokumentu na dzień złożenia wniosku o udzielenie poręczenia,

c)    opatrzone własnoręcznym podpisem oświadczenie, że wnioskodawca spełnia wszystkie warunki, wymienione w § 3 niniejszego Regulaminu,

d)    aktualne zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu z regulowaniem zobowiązań podatkowych lub opatrzone własnoręcznym podpisem oświadczenie, że wnioskodawca nie zalega z regulowaniem zobowiązań podatkowych,

e)    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu z regulowaniem zobowiązań z tytułu składek pobieranych przez ZUS (w tym m.in. na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) lub opatrzone własnoręcznym podpisem oświadczenie, że wnioskodawca nie zalega z regulowaniem zobowiązań z tytułu składek wobec ZUS,

f)     zestawienie zaciągniętych kredytów, pożyczek, udzielonych gwarancji i poręczeń oraz zestawienie obciążeń ustanowionych na majątku wnioskodawcy,

g)    umowę spółki,

h)    opinie bankowe z banków, w których wnioskodawca posiada rachunek bankowy,

i)     kserokopię wniosku o kredyt lub pożyczkę wraz z wszystkimi jego załącznikami,

j)     decyzję kredytową/promesę banku/instytucji finansowej o udzieleniu kredytu/pożyczki,

k)    kserokopię umowy kredytu/pożyczki,

 

5. ŚRFP dokonuje szczegółowej oceny wniosku wraz z załącznikami. O ile zaistnieje potrzeba, ŚRFP może zwrócić się do Wnioskodawcy, jego banku lub jakiejkolwiek innej instytucji o dostarczenie dodatkowych informacji na temat sytuacji prawnej i ekonomicznej Wnioskodawcy oraz planowanego przedsięwzięcia.

6. ŚRFP może zwrócić się do Wnioskodawcy o upoważnienie banków lub innych instytucji oraz ŚRFP do wzajemnego przekazywania wszelkich informacji na temat sytuacji prawnej i ekonomicznej Wnioskodawcy oraz poręczanego przedsięwzięcia z zaznaczeniem, że nieudzielenie takiego upoważnienia może pozbawić ŚRFP informacji potrzebnych do zaakceptowania wniosku.

7. Podmiot będący beneficjentem poręczenia Funduszu Poręczeniowego RPO ŚLĄSK wyraża zgodę na każdorazowe udostępnianie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych oraz wszelkich innych ewidencji podatkowych, dokumentów i informacji pozostających w związku z prowadzoną działalnością. Dokumenty te będą udostępniane na każdorazowe żądanie ŚRFP oraz osób przez niego upoważnionych.

§ 5

OCENA WNIOSKU ORAZ DECYZJA O UDZIELENIU/ODMOWIE UDZIELENIA PORĘCZENIA

 1. Ocena wniosku o udzielenie poręczenia, jak również inne czynności dokonywane przez ŚRFP związane z udzielaniem poręczeń uregulowane są w Procedurach Udzielania Poręczeń (stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)
 2. Wniosek o udzielenie poręczenia poddawany jest analizie dokonywanej przez ŚRFP. Ocena realizowana jest za pomocą Procedur Udzielania Poręczeń. Wnioski, które w wyniku przeprowadzonej analizy nie uzyskały minimalnej punktacji wymaganej w Procedurach Oceny Ryzyka (stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), nie mogą być zaakceptowane przez Zarząd ŚRFP.
 3. Poręczenie zostanie udzielone po przedłożeniu przez bank lub inną instytucję finansową promesy kredytowej lub po przedstawieniu innego równoważnego dokumentu (wraz z listą przyjętych przez bank lub inną instytucję finansową zabezpieczeń).
 4. Poręczenie Funduszu Poręczeniowego RPO ŚLĄSK może zostać udzielone jedynie Wnioskodawcy, który przedłoży aktualne zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu z regulowaniem zobowiązań podatkowych i zaświadczenie właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu, albo złoży stosowne oświadczenie, zgodnie z § 4 ust. 4 pkt d) i e).
 5. Poręczenia są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez wnioskodawcę zobowiązania oraz po ustanowieniu należytego zabezpieczenia.
 6. Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu, bądź odmowie udzielenia poręczenia, Zarząd ŚRFP każdorazowo uwzględnia wynik analizy ryzyka.
 7. Decyzję o udzieleniu poręczenia podejmuje Zarząd ŚRFP w formie uchwały w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu kompletnego wniosku o udzielenie poręczenia wraz ze wszystkimi załącznikami.
 8. Zarząd ŚRFP zastrzega sobie prawo odrzucenia złożonych do ŚRFP niekompletnych wniosków po upływie 3 miesięcznego okresu oczekiwania na brakujące dokumenty.
 9. Odmowa udzielenia poręczenia nie wymaga uzasadnienia oraz nie wymaga uchwały.
 10. Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu, bądź odmowie udzielenia poręczenia, Zarząd ŚRFP sp. z o.o. może wziąć także  pod uwagę następujące kryteria:

– przyrost liczby nowych miejsc pracy,

– stopień proekologicznego oddziaływania finansowanego projektu gospodarczego,

– równość szans.

§ 6

UMOWA O UDZIELENIE PORĘCZENIA

 1. Warunkiem udzielania poręczenia jest zawarcie pomiędzy Wnioskodawcą a ŚRFP umowy o udzielenie poręczenia oraz zapłata opłat i prowizji zgodnie z Cennikiem dla poręczeń udzielanych w ramach Funduszu Poręczeniowego RPO ŚLĄSK. Aktualnie obowiązujący Cennik dla poręczeń udzielanych w ramach Funduszu Poręczeniowego RPO ŚLĄSK jest dostępny na stronie ww.rfp.pl
 2. Zawarcie umowy o udzielenie poręczenia następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli stron wyrażonego złożeniem podpisu przez uprawnionych reprezentantów każdej ze stron.
 3. Podpisanie umowy o udzielenie poręczenia przez Wnioskodawcę powinno nastąpić w terminie do 30 dni od daty podjęcia pozytywnej decyzji przez Zarząd ŚRFP, chyba że strony postanowią co innego. Bezskuteczny upływ terminu do podpisania umowy skutkuje wygaśnięciem decyzji Zarządu ŚRFP skutkiem czego Wnioskodawca nie może żądać zawarcia z nim umowy o udzielenie poręczenia, a ŚRFP jest zwolniony z obowiązku zawarcia tej umowy z Wnioskodawcą.
 4. Umowa sporządzana jest w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 5. W sytuacji, gdy Wnioskodawcą jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność małżeńska, wymagane jest pisemne wyrażenie zgody na zawarcie umowy o udzielenie poręczenia przez małżonka pozostającego z Wnioskodawcą we wspólności małżeńskiej.
 6. Strony mogą dokonać zmiany warunków umowy o udzielenie poręczenia wyłącznie w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
 7. Osoba reprezentująca ŚRFP, działając zgodnie z postanowieniami umowy spółki ŚRFP sp. z o.o. i w jej imieniu, zawrze z wierzycielem Wnioskodawcy umowę poręczenia kredytu/pożyczki Wnioskodawcy do wysokości kwot określonych w § 8 Regulaminu.
 8. Poręczenie udzielane jest na okres do 60 miesięcy powiększony o maksymalnie 8 miesięcy.
 9. Poręczenie kredytów przeznaczonych na finansowanie środków obrotowych (kredyty
  w rachunku, linie kredytowe itp.) może być ponownie udzielone przez ŚRFP po ponownej akceptacji Zarządu ŚRFP.

§ 7

PRAWNE zabezpieczenia SPŁATY poRęczenia

1.  Obligatoryjnym prawnym zabezpieczeniem umowy o udzielenie poręczenia jest weksel własny in blanco Wnioskodawcy wraz z porozumieniem wekslowym.

W szczególnych przypadkach Zarząd ŚRFP może wymagać od Wnioskodawcy poręczenia weksla przez osoby fizyczne lub prawne (w szczególności przez członków organów zarządzających, wspólników/akcjonariuszy, osoby trzecie).

2.  W sytuacji, gdy Wnioskodawcą jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność małżeńska, obligatoryjnym zabezpieczeniem jest również poręczenie wekslowe małżonka pozostającego z Wnioskodawcą we wspólności małżeńskiej.

3.  Prawne zabezpieczenie spłaty poręczenia stanowić mogą w szczególności:

a)    poręczenie wg prawa cywilnego lub poręczenie wekslowe,

b)   hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;

c)    zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych lub prawach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;

d)    przewłaszczenie na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;

e)    cesja wierzytelności;

f)      akt o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

4.  O ustanowieniu dodatkowych zabezpieczeń decyduje Zarząd ŚRFP, mając na uwadze w szczególności, kwotę poręczenia oraz ryzyko niespłacenia kredytu lub pożyczki.

5.  Koszt ustanowienia, zmiany i zniesienia zabezpieczenia umowy o udzielenie poręczenia ponosi wyłącznie Wnioskodawca.

§ 8

KAPITAŁ PORĘCZENIOWY  Funduszu Poręczeniowego RPO ŚLĄSK

 1. Kapitał poręczeniowy Funduszu Poręczeniowego RPO ŚLĄSK stanowi wartość dotacji funduszowych otrzymanych w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.1 typ 7), powiększonych o wkład własny ŚRFP.
 2. Kapitał zarządzanego Funduszu Poręczeniowego RPO ŚLĄSK jest przeznaczony na udzielanie poręczeń oraz na pokrywanie kosztów zarządzania funduszem poręczeniowym, których maksymalne pułapy zostały określone w art. 43(4) rozporządzenia Komisji nr 1828/2006, tj. wielkość środków przeznaczonych na pokrywanie kosztów zarządzania funduszem poręczeniowym nie może wynosić więcej niż 2%.
 3. Maksymalna kwota udzielonego poręczenia stanowi 5% kapitału poręczeniowego Funduszu Poręczeniowego RPO ŚLĄSK, określonego w § 8 ust.1, przy czym nie może ona przekroczyć 50% aktualnej wartości pozostałego do spłaty zabezpieczanego kredytu lub pożyczki w części kapitałowej.
 4. Aktualna wartość wszystkich poręczeń udzielonych jednemu Wnioskodawcy, nie może być wyższa niż 5% kapitału poręczeniowego Funduszu Poręczeniowego RPO ŚLĄSK określonego w § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 5. Suma poręczeń udzielanych przez ŚRFP i inny fundusz poręczeniowy stanowiąca zabezpieczenie kredytu lub pożyczki nie może być większa niż 80% wartości zabezpieczanego  kredytu lub pożyczki.
 6. ŚRFP może udzielać poręczeń wyłącznie do kredytów i pożyczek, których oprocentowanie jest nie niższe od stopy referencyjnej określanej w sposób ustalony przez Komisję Europejską w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych 2008/C 14/02 (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej z dnia 19.01.2008 r. C 14/6) obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu kredytu lub pożyczki i uwzględniającej marżę zależną od ratingu przedsiębiorcy oraz od oferowanego poziomu zabezpieczeń.

§ 9

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 1. Przekształcenia organizacyjne lub własnościowe Wnioskodawcy nie mogą wpływać negatywnie na należyte wykonanie zobowiązań Wnioskodawcy wynikających z umowy o udzielenie poręczenia oraz nie wyłączają, ani nie ograniczają odpowiedzialności Wnioskodawcy z tytułu umowy o udzielenie poręczenia. Wnioskodawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie z 14-dniowym wyprzedzeniem ŚRFP o wszelkich zamierzonych zmianach organizacyjnych i własnościowych, pod rygorem wypowiedzenia umowy o udzielenie poręczenia.
 2. Wnioskodawca zobowiązany jest powiadomić ŚRFP o każdej zmianie siedziby, adresu, miejsca zamieszkania oraz innych danych dotyczących Wnioskodawcy.
 3. Niezawiadomienie Wnioskodawcy o zmianach, o których mowa powyżej, powoduje, iż wszelkie przesyłki kierowane przez ŚRFP do Wnioskodawcy na ostatni znany jego adres uważa się za skutecznie doręczone w dacie pierwszego awiza w wypadku, gdy zostaną one zwrócone do ŚRFP w szczególności z powodu odmowy przyjęcia przesyłki, niepodjęcia w terminie lub zmiany adresu.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do określania wzorów i treści poniżej wymienionych dokumentów upoważniony jest Zarząd ŚRFP.
 • wzór wniosku o udzielenie poręczenia,
 • aplikacja poręczeniowa,
 • Cennik,
 • wzór umowy o udzielenie poręczenia,
 • wzór porozumienia wekslowego,
 • wzór umowy poręczenia/oświadczenia poręczyciela,
 • wzór umowy o współpracy z bankami i instytucjami finansowymi,
 • wzór listy rejestrowej wniosków o udzielenie poręczenia

2. Wszelkie spory związane z realizacją umowy o udzielnie poręczenia oraz stosowaniem niniejszego Regulaminu poddaje się pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych dla ŚRFP.

3. Otrzymane lub odzyskane na podstawie wyroków sądów środki finansowe zasilać będą kapitał Funduszu Poręczeniowego RPO ŚLĄSK z przeznaczeniem na udzielanie kolejnych poręczeń.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.06.2010 r.

 

Pobierz:

Regulamin udzielania poręczeń w ramach Funduszu Poręczeniowego RPO Śląsk [PDF]