Pomoc de minimis to forma pomocy publicznej, nie wymagająca notyfikacji Komisji Europejskiej, ze względu na swoją wielkość – wsparcie otrzymane w formie pomocy de minimis nie zagraża konkurencji na wspólnym rynku europejskim.

Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie może przekroczyć 200 000 EUR w dowolnie ustalonym okresie trzech lat kalendarzowych, a w sektorze transportu drogowego – nie może przekroczyć 100 000 EUR.

Pomoc de minimis udzielana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.


Pomoc de minimis udzielana jest na podstawie programu pomocowego „Udzielanie pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych”
numer referencyjny: X767/2009