Beneficjentami poręczeń udzielanych w ramach Funduszu Poręczeniowego RPO ŚLĄSK mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

a) są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami*
b) mają siedzibę lub prowadzą inwestycje na terenie województwa śląskiego,
c) nie znajdują się w trudnej sytuacji (nie są zagrożonym przedsiębiorstwem)**

SPRAWDŹ, CZY SPEŁNIASZ KRYTERIA MIKRO, MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY

*w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173 poz.1807 z późniejszymi zmianami) oraz załącznika nr I do Rozporządzenia nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu – ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (Dz. Urz. UE L 214 z dnia 09.08.2008 r.);
** w rozumieniu przepisów Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244/2 z 1.10.2004 r.).