Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 jest „stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu”.

Fundusz Poręczeniowy RPO ŚLĄSK powołany został dla wspomagania rozwoju Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw mających siedzibę lub prowadzących inwestycje na terenie województwa śląskiego, poprzez udzielanie preferencyjnych poręczeń kredytów oraz pożyczek, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2007-2013.
Fundusz Poręczeniowy RPO ŚLĄSK udziela poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach finansowych, z którymi zawarł Umowę o współpracy do 50% kwoty kapitału zobowiązania.


Poręczamy kredyty i pożyczki przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej sektora MŚP, w tym przykładowo:

-> finansowanie inwestycji,
-> wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
-> zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów,
-> inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP


UDZIELANE PORĘCZENIA SĄ POMOCĄ DE MINIMIS


NA POZOSTAŁE KREDYTY I POŻYCZKI, KTÓRE NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO PORĘCZENIA W RAMACH FUNDUSZU RPO ŚLĄSK,
MOŻNA UZYSKAĆ PORĘCZENIE W RAMACH FUNDUSZY WŁASNYCH ŚRFP LUB FUNDUSZY OTRZYMANYCH
W RAMACH SPO WKP.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ:
www.rfp.pl

Oferujemy także poręczenia zapłaty wadium. Poręczenie to udzielane jest za podmioty przystępujące do przetargu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zobligowane przez jego organizatora do wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium.

Poręczenie posiada identyczną skuteczność prawną jak wpłata wadium w formie pieniężnej.

Po więcej szczegółów na temat poręczeń zapłaty wadium kliknij tutaj