Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 jest „stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu”.

Fundusz Poręczeniowy RPO ŚLĄSK powołany został dla wspomagania rozwoju Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw mających siedzibę lub prowadzących inwestycje na terenie województwa śląskiego, poprzez udzielanie preferencyjnych poręczeń kredytów oraz pożyczek, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2007-2013.
Fundusz Poręczeniowy RPO ŚLĄSK udziela poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach finansowych, z którymi zawarł Umowę o współpracy.


UDZIELANE PORĘCZENIA SĄ POMOCĄ DE MINIMIS


PORĘCZAMY, W SZCZEGÓLNOŚCI, KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE NA:

1. cele bieżące, tj.:

  • wydatki na zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą

2. cele inwestycyjne, tj.:

  • zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu Cywilnego lub jego zorganizowanej części
  • inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

PORĘCZENIE MOŻE OBEJMOWAĆ DO 50% KWOTY KAPITAŁU ZOBOWIĄZANIA

POZOSTAŁE KREDYTY I POŻYCZKI, KTÓRE NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO PORĘCZENIA W RAMACH FUNDUSZU RPO ŚLĄSK, ŚLĄSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZENIOWY MOŻE PORĘCZYĆ W RAMACH FUNDUSZY WŁASNYCH I OTRZYMANYCH W RAMACH SPO WKP.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ:
www.rfp.pl