Kliknij tutaj by zapoznać się z promocją bezpłatnych poręczeń kredytów i pożyczek inwestycyjnych udzielanych przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.


Standardowy cennik dla poręczeń udzielanych w ramach funduszu poręczeniowego RPO Śląsk

KLASA
PRZEDSIĘBIORCY

OCENA
KREDYTOBIORCY

WYJŚCIOWA
STAWKA PROWIZJI
W SKALI ROKU

I

Wysoka zdolność do spłaty

0,10%

II

Odpowiednia zdolność do spłaty

0,15%

III

Zdolność do spłaty jest wrażliwa na niekorzystne warunki

0,20%

IV

Zdolność do spłaty zostanie prawdopodobnie ograniczona przez niekorzystne warunki

0,25%

 

Prowizja obliczana jest jako stawka procentowa liczona od kwoty kredytu.
Wartości podane w tabeli odnoszą się do kwoty poręczenia równej 50% kwoty kredytu.

Wysokość stawki prowizji zależna jest od oceny ryzyka dokonywanej na podstawie wewnętrznych procedur:

  • W szczególnych przypadkach, decyzją Zarządu ŚRFP, do stawki wyjściowej może zostać dodana premia za ryzyko (maksymalnie 1,0% kwoty poręczenia);
  • Za wydłużenie okresu poręczenia: 0,1% kwoty poręczenia za każdy rozpoczęty miesiąc, jednak nie dłużej niż 2 miesiące;
  • Jeśli wysokość prowizji jest wyższa niż 2.000 zł, istnieje możliwość rozłożenia jej na 2 lub więcej równych rat;
  • Gdy okres trwania poręczanego kredytu jest dłuższy niż 12 miesięcy, prowizję oblicza się proporcjonalnie jako iloczyn stawki rocznej i liczby lat.