UWAGA!

Kliknij tutaj by zapoznać się z promocją bezpłatnych poręczeń kredytów i pożyczek inwestycyjnych udzielanych przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

ŚLĄSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZENIOWY SPÓŁKA Z O.O.

realizuje projekt pn.:

„Ułatwienie dostępu do finansowania działalności przedsiębiorców na terenie województwa śląskiego
poprzez dofinansowanie Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego”

na podstawie umowy nr UDA-RPSL.01.01.01-00-011/09-00
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość
Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego
Nr projektu – 641
Typ projektu 7. – Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości